Условия за участие в кампанията „Заедно срещу Енурезата“


1.  НАЧАЛО И КРАЙ НА ПРОВЕЖДАНЕ  НА КАМПАНИЯТА

КАМПАНИЯТА продължава от 16.10.2015г. до 20.12.2015г.

Кампанията ще бъде проведена съгласно определените в Официалните правила дати.

2. Организатор на кампанията: официален вносител на TensCare Ltd. за България „ЕМАЛИ“ ЕООД

3. Подаръчните ваучери за всички участващи в кампанията се предоставят от „ЕМАЛИ“ЕООД . Голямата награда е медицински апарат за домашна употреба Touch TENS – облекчава болката в широк спектър от състояния, включително болка в гърба, остеоартрит, ревматоиден артрит, остеопороза,  спондилит и болки в кръста.

4. Платформа, в която се реализира кампанията

https://tenscare.bg/kak-da-sprem-noshtnoto-napikavane-na-detsa-5-godini/

Кампанията се организира и провежда за цялата територия на Република България.

5. Участие

Участие в кампанията „Заедно срещу Енурезата“ могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ.

6. Общи положения

Провеждането и участието в кампанията “Заедно срещу Енурезата” се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила.

7. Механизъм на участие:

За участие в кампанията е необходимо :

1.Да посетите  страницата: https://tenscare.bg/kak-da-sprem-noshtnoto-napikavane-na-detsa-5-godini/. Преди да участва в кампанията, всеки участник следва да се регистрира в страницата на TensCare България – tenscare.bg.

3. Да се регистрира като посочи актуални Име, Фамилия, e-mail адрес.

8. Участие за спечелване на награди

За участие в томболата за ГОЛЯМАТА НАГРАДА, както и за получаване на ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР за 20 лв. е необходимо участниците да споделят в графата КОМЕНТАР своята лична история, как се справят вкъщи с нощното напикаване на порасналото си вече детенце  и да са се регистрирали веднъж в сайта на tenscare.bg

 

9. Механизъм за провеждане на томболи

От база данни с имената и e-mail адресите на всички участници, регистрирали се  в периода 16.10.2015–20.10.2015г., се изтеглят печелившите потребители на случаен принцип чрез уебсайта http://www.random.org/.

10. Награди, периоди на участие и провеждане на томболи

Участниците в кампанията могат да спечелят следната награда:

 

Голямата награда:

Медицински апарат за домашна употреба Touch TENS – облекчава болката в широк спектър от състояния, включително болка в гърба, остеоартрит, ревматоиден артрит, остеопороза,  спондилит и болки в кръста.

Гарантирана награда:

ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР на стойност 20 лв. Ваучерът може да бъде изразходван при покупка на всеки един от медицинските апарати за домашна употреба, предлагани в tenscare.bg.

Период  на участие :

1) От 09:00ч.на 16.10.15 до 24:00ч на 20.12.15;  теглене на печелившите за голямата награда медицински апарат Touch TENS  на 22.12.15;

 

11. Обявяване на печелившия участник

Печелившият участник от кампанията „Заедно срещу Енурезата“ ще бъде обявявен на отбелязаната по-горе дата на интернет страницата на TensCare България  tenscare.bg

12. Участието в кампанията “ Заедно срещу Енурезата“ е безвъзмездно и  не е обвързано по никакъв начин с покупка на стоки или услуги.

13. Приемането на настоящите ПРАВИЛА е задължително условие за участие кампанията и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

14. Ограничение за печеливши участници

Печеливш участник в кампанията не може да бъде лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на кампанията „Заедно срещу Енурезата“. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на кампанията преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на кампанията самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

15. Продължителност на кампанията “ Заедно срещу Енурезата“

Включване в кампанията може да се осъществи в периода от 16.10.2015г. до 20.12.2015г. включително.

16. Процедура по известяване и доставяне на подаръчния ваучер 

Организаторът поема ангажимент да се свърже  лично или публично с всеки един от участниците в кампанията. За публично се счита съобщението, публикувано в интернет страницата https://www.facebook.com/TensCareBg, както и такова, изпратено от всякакъв дигитален медиум.  Лично се счита изпращането на email.

17. Получаване на подаръчен ваучер за 20 лв.

o    Всеки  участник в кампанията „Заедно срещу Енурезата“  ще получи съобщение на предоставения от него при регистрация e-mail адрес, изпратено от Организатора.

o    Съобщението представлява файл с Ваучер на стойност 20 лв. и автентичен номер, който е необходимо да предоставят и впишат при поръчката на продукт от сайта tenscare.bg

o    За да получи голямата награда , спечелия  участник  се съгласява  да предостави  следните данни на Организатора:

§  Точен адрес за кореспонденция

§  Три имена

§  Телефон за връзка

o   Ако спечелия голямата награда участник не се свърже с Организатора в рамките на 15 (петнадесет) дни след изпращане на известяващ e-mail от Организратора, губи  правото да получи  голямата награда.

o   Организаторът не носи отговорност спрямо участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена.

o   С подаване на заявка за участие в кампанията „Заедно срещу Енурезата“, всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с кампанията. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в кампанията на трети страни.

18. Организаторът поема транспортните разходи за изпращане на голямата награда на територията на Република България

19. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена при регистрация; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази кампания; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повредена системата на сайта; други форсмажорни обстоятелства.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в кампанията, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. “Кампанията” се провежда в рамките на  интернет страницата https://tenscare.bg/kak-da-sprem-noshtnoto-napikavane-na-detsa-5-godini/

2. “Участник” e всяко физическо лице, което посети интернет страницата  https://tenscare.bg/kak-da-sprem-noshtnoto-napikavane-na-detsa-5-godini/, с което  декларира, че приема общите условия и правилата на кампанията, направи коментар със своята лична история и се регистрира успешно в сайта tenscare.bg с име, фамилия и e-mail адрес.

3. С включването си в играта участникът декларира съгласие по чл. 4, ал. 1,т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с кампанията. Участникът се съгласява данните му да бъдат съхранявани и обработвани от организатора на кампанията за целите на играта.

4. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в кампанията на трети страни.

 

Чл.3. Организаторът определя Правилата на Кампанията  едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията ѝ, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

Чл.4. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

/2/ Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на обявяването им на страницата https://tenscare.bg/kak-da-sprem-noshtnoto-napikavane-na-detsa-5-godini/

Чл.5. /1/ Участникът се индивидуализира в Кампанията“ Заедно срещу Енурезата“ посредством регистрацията си в  страницата, която е използвал за участие в Кампанията.

/2/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

Чл. 6.  Участието в Кампанията е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

Чл. 7.  Наградите се предоставят безвъзмездно от Организатора.

Чл.8. Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията на Правилата на играта и настоящите Общи условия.

Чл.9. /1/Наградата се предава лично или дистанционно от Организатора.

/2/ Участници, които не са потърсили обратна връзка с организатора за получаване на наградата си в 15-дневен срок от уведомяването им, губят правата си върху наградата.

Чл.10. Правилата за участие в кампанитяа са неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл.11. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на спечелия участник и тяхната награда от Кампанията. Обявяването на участника, спечелил наградата, се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на двете  имена и елементи от e-mail адреса , с който е регистрирани в Кампанията. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Кампанията, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът, също така, се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.

Чл.12 Организаторът може да използва събраните e-mail адреси за последващи маркетингови дейности.

Чл.13 Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена.

Чл.14 Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

Чл.15 Тази кампания може да бъде прекратена само в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Кампанията, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Кампанията. От момента на обявяването на прекратяването на Кампанията на интернет страницата tenscare.bg на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

Чл. 16 ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да нанася корекции, обновява и променя настоящите ПРАВИЛА за участие по всяко време без предварително предупреждение.

Чл.17 СЪДЕБЕН СПОР. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Кампанията и участниците в Кампаниятаа ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.

Чл.18  ДЕЙСТВИЕ. С участието си в Кампанията, участниците се съгласяват да спазват тези Официални правила, включително техните срокове и условия.

Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страницата tenscare.bg и действат през целия период на кампанията.

Чл. 19 Един участник може да спечели само една награда.

 

FacebookSvejo